Документи

2014
22.12.2014 г.  Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. на Министерския съвет на Република България за пробразуване на Национален музей на българското изобразително изкуство и Национална галерия за чуждестранно изкуство в Национален музеен комплекс – София

2015
03.02.2015 г.  Правилник за устройството и дейността на Национален музеен комплекс – София, ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г.
23.03.2015 г.  Концепция за развитие на Национален музеен комплекс – София през 2015-2020
10.07.2015 г.  Постановление на Министерския съвет  № 156/26.06.2015 г. за промяна на наименованието „Национален музеен комплекс – София“ в „Национална галерия“, ДВ бр. 50/03.07.2015 г.
01.07.2015 г.  Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Националната галерия и за наемане на имоти от трети лица
01.07.2015 г.  Вътрешни правила за системите на финансово управление и контрол в Националната галерия
14.07.2015 г.  Вътрешни  правила за документооборота на счетоводните документи в Националната галерия
05.10.2015 г.  Вътрешни  правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в Националната галерия

2016
06.01.2016 г.   Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Националната галерия
20.06.2016 г.   Правилник за устройството и дейността на Националната галерия, ДВ, бр. 44 от 10.06.2016 г.
12.04.2016 г.  Правилник за организиране на изложбената дейност в Националната галерия   и  формуляр за бюджет  –   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Формуляр за бюджет

2017
20.02.2017 г.  Отчет за дейността на Националната галерия за 2016 г. 
10.03.2017 г.  Стратегически план за развитие на Националната галерия   
25.04.2017 г.  Резултати от комплексна оценка за дейността на Националната галерия, извършена от Министерството на културата.
01.08.2017 г.  Вътрешни правила за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лица, утвърдени на основание на Закона за културното наследство, Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и водене на Регистъра на движимите културни ценности и Заповед №РД-14-127/01.08.2017 г.
15.08.2017 г.  Обявление по реда на Закона за държавната собственост
02.12.2017 г.  Заповед № РД-14-202/01.12.2017 г. на Директора на Националната галерия 

2018
12.02.2018 г.  Отчет за дейността на Националната галерия за 2017 г.
01.03.2018 г.  Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване, управление и разходване активи от дарения и завещания, в полза на Националната галерия. Приложение №1 и Приложение №2 , в сила от 01.03.2018 г.

2019
11.02.2019 г.  Вътершни правила за поддържане „Профил на купувача“ в Националната галерия
04.10.2019 г.  Заповед №РД-14-233/02.10.2019 г. на Директора на Националната галерия за цените на билетите и екскурзоводските беседи в експозициите и филиалите на Националната галерия, в извънработно време в сила от 04.10.2019 г.

2020
28.02.2020 г.  Отчет за дейността на Националната галерия през 2019 г.
23.03.2020 г.  Резултати от комплексна оценка за дейността на Националната галерия, извършена от Министерството на културата.
08.04.2020 г.  Антикорупционен план на Националната галерия, утвърден от Министерство на културата

2021
14.01.2021 г.  Етичен кодекс на Националната галерия
07.03.2021 г.  Отчет за дейността на Националната галерия през 2020 г.
14.07.2021 г.  Вътрешни правила за финансов контрол в Национална галерия 

2022
05.05.2022 г.  Вътрешни правила за идентификация на движими вещи на физически и юридически лица, които могат да се определят като културни ценности 
05.05.2022 г.  Правилник за общия ред и пропускателния режим в националната галерия във филиали „Двореца“, „Музей за християнско изкуство“, „Музей за социалистическо изкуство“, „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство“ 

2024
08.02.2024 г.   Стратегия и правила за придобиване на произведения на изкуството в Националната галерия