Документи

Вътрешни правила за идентификация на движими вещи на физически и юридически лица, които могат да се определят като културни ценности        05.05.2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩИЯ РЕД И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ във филиали „Двореца“, „Музей за християнско изкуство“ (Крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“), „Музей за социалистическо изкуство“, „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство“      05.05.2022 г.

Вътрешни правила за финансов контрол в Национална галерия      14.07.2021 г.

Отчет за дейността на Националната галерия през 2020 г.    07.03.2021 г.

Етичен кодекс на Националната галерия   14.01.2021 г.

Антикорупционен план на Националната галерия, утвърден от Министерство на културата   08.04.2020 г.

Резултати от комплексна оценка за дейността на Националната галерия, извършена от Министерството на културата.    23.03.2020 г.

Отчет за дейността на Националната галерия през 2019 г.    28.02.2020 г.

Заповед №РД-14-233/02.10.2019 г. на Директора на Националната галерия за цените на билетите и екскурзоводските беседи в експозициите и филиалите на Националната галерия, в извънработно време в сила от 04.10.2019 г.

Вътершни правила за поддържане „Профил на купувача“ в Националната галерия   11.02.2019 г.

Етичен кодекс, Национална галерия   20.12.2018 г.

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване, управление и разходване активи от дарения и завещания, в полза на Националната галерия. Приложение №1 и Приложение №2 , в сила от 01.03.2018 г.

Отчет за дейността на Националната галерия за 2017 г.      12.02.2018 г.

Заповед № РД-14-202/01.12.2017 г. на Директора на Националната галерия        02.12.2017 г.

Обявление по реда на Закона за държавната собственост       15.08.2017 г.

Вътрешни правила за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лица, утвърдени на основание на Закона за културното наследство, Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и водене на Регистъра на движимите културни ценности и Заповед №РД-14-127/01.08.2017 г.       01.08.2017 г.

Резултати от комплексна оценка за дейността на Националната галерия, извършена от Министерството на културата.        25.04.2017 г.

Стратегически план за развитие на Националната галерия       10.03.2017 г.

Отчет за дейността на Националната галерия за 2016 г.       20.02.2017 г.

Правилник за устройството и дейността на Националната галерия, ДВ, бр. 44 от 10.06.2016 г.        20.06.2016 г.

Правилник за организиране на изложбената дейност в Националната галерия   и  формуляр за бюджет  –   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Формуляр за бюджет       12.04.2016 г.

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Националната галерия       06.01.2016 г.

Вътрешни  правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в Националната галерия       05.10.2015 г.

Вътрешни  правила за документооборота на счетоводните документи в Националната галерия        14.07.2015 г.

Вътрешни правила за системите на финансово управление и контрол в Националната галерия       01.07.2015 г.

Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Националната галерия и за наемане на имоти от трети лица       01.07.2015 г.

Постановление на Министерския съвет  № 156/26.06.2015 г. за промяна на наименованието „Национален музеен комплекс – София“ в „Национална галерия“, ДВ бр. 50/03.07.2015 г.

Концепция за развитие на Национален музеен комплекс – София през 2015-2020      23.03.2015 г.

Правилник за устройството и дейността на Национален музеен комплекс – София, ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г.        03.02.2015 г.

Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. на Министерския съвет на Република България за пробразуване на Национален музей на българското изобразително изкуство и Национална галерия за чуждестранно изкуство в Национален музеен комплекс – София       22.12.2014 г.