Идентификация

 

КОМИСИЯ
за извършване на идентификация

Идентификацията на художествени произведения/предмети е процедура, чрез която се определя:
1. дали дадена вещ съответства на критериите за движима културна ценност;
2. класификацията на движимите културните ценности според принадлежността им към определен исторически период съгласно чл. 52 от ЗКН и според научната и културната област, към която се отнасят съгласно чл. 53 от ЗКН;
3. класификацията на движимите културни ценности, които отговарят на критериите за национално богатство при предоставянето на статут на национално богатство при условията и по реда на ЗКН.

На основание ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  и  НАРЕДБА № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистри на движими културни ценности, Националната галерия извършва идентификация на движими културни ценности в обхвата на своя профил.

Националната галерия не прави оценки за стойности на художествени произведения и не издава сертификати за автентичност.

За извършване на идентификация се подават следните документи:

1.  Заявление   
2.  Декларация за произход и способ на придобиване, приложение №2 от Наредба №1/16.02.2021    
3.  Декларация за авторство, приложение №3 от Наредба №1/16.02.2021    
4.  Декларация за личните данни   
5.  Всички налични за лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост.
6.  Цветна снимка на вещта с висока резолюция на електронен носител. Ако заявените за идентификация вещи са повече от една, снимките са на всяка вещ поотделно.

За допълнителни запитвания:
02 989 78 41
d.dimitrova@nationalgallery.bg