Режим за износ на художествени произведения

Министърът на културата проф. Велислав Минеков и директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев подписаха Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“. Със споразумението, което вече е в сила, се намалява административната тежест при напускане на митническата територия на Европейския съюз и в частност – територията на страната ни, на декларирани за режим „износ“ предмети и произведения на изкуството, които не са културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН).

Благодарение на подписаното  Споразумение между Министерството на културата и Агенция „Митници“  при деклариране на митнически режим „износ“ на произведения на изкуството по чл. 7, ал. 4, т. 1-4 от ЗКН, които са собственост на техните автори, вече ще бъде достатъчно да се представи декларация за авторство от автора-износител по Приложение № 1 от Споразумението. При износ на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години, или предмети по чл. 7, ал. 4, т. 3 от ЗКН, износителят ще представя декларация за произход и за способ на придобиване, съгласно Приложение № 2 от Споразумението. Предвидена е и хипотеза при износ на остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение по чл. 7, ал.4, т. 5 от ЗКН – износителят ще предоставя декларация по Приложение № 3 от Споразумението.

Обект на Споразумението са: машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност (с изключение на особено редки и ценни екземпляри – културни ценности); машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори, или са произведени в големи количества и не притежават значима културна, научна или художествена стойност, или не са свързани с историческа личност или събитие; произведения на изкуството, които са собственост на авторите си, или не са по-стари от 50 години; антикварни предмети, които не са произведения на изкуството и не са по-стари от 100 години, с изключение на особено редки и ценни екземпляри – културни ценности; остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение според ЗКН.

Важен детайл от Споразумението е, че при поискване от Министерството на културата, Агенция „Митници“ ще предоставя справки за представените декларации, като по този начин се гарантира допълнително контролът върху износа.

Споразумението за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“, както и образците, които осъществяващите износ на описаните в него предмети ще попълват, са публикувани на официалните страници в интернет на Министерството на културата и Агенция „Митници“ .

 

Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата и Агенция „Митници“

Приложенията към Споразумението можете да изтеглите тук:

  1. Приложение 1 , за авторство към чл. 5, т. 1
  2. Приложение 2 , за произход и способ на придобиване към чл. 5, т. 2
  3. Приложение 3 , за износ на остатъчен материал-отпадъчна субстанция към чл. 5, т. 3