Екип

ДИРЕКТОР
Ярослава Бубнова

Весела Младенова, административен секретар

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ
…………………………, НАПРАВЛЕНИЕ  „БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО“
…………………………, НАПРАВЛЕНИЕ  „ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО“
Иван Милев, НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛИАЛИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕКСПОЗИЦИИ“

НАПРАВЛЕНИЕ  „БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО“ 

Отдел  „Съхранение  и  регистрация  на  колекциите“
Калина Петкова, главен уредник

Отдел  „Изследване и представяне на българското изкуство“
Анелия Николаева, главен уредник

НАПРАВЛЕНИЕ  „ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО“

Отдел  „Съхранение  и  регистрация  на  колекциите“
………………………….., главен уредник

Отдел  „Изследване и представяне на чуждестранното изкуство“
Гергана Христова, уредник

Отдел  „ОПАЗВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“

Лаборатория  по  консервация  и  реставрация 
Милена Донкова, главен реставратор

Фотоателие  и  фотодокументация  
Борислав Чернев, фотограф

Отдел  „Научен  архив  и  библиотека“      
Бойка Дзипалска, главен ахривист
Жанет Митева, уредник – библиотекар

НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛИАЛИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕКСПОЗИЦИИ“

Двореца
Иван Милев, заместник-директор

Музей за християнско изкуство в криптата на храм-паметника  „Св. Александър  Невски“
Ралица Русева, завеждащ филиал

Музей на социалистическото изкуство     
Николай Ущавалийски, завеждащ филиал

Софийски  Арсенал – Музей за съвременно  изкуство 
Надежда Джакова, завеждащ филиал

Къщи-музеи на Вера Недкова, Никола Танев, Иван Лазаров
Диана Драганова-Щир, уредник на къща-музей „Вера Недкова“
Румяна Василева, уредник на къща-музей „Никола Танев“
Милко Добрев, уредник на къща-музей „Иван Лазаров“

Графичен  кабинет
Сузана Каранфилова, главен уредник

Отдел „Организация експозиции”
……………….., организатор изложби

Отдел  „КОМУНИКАЦИИ“         
Весела Христова-Радоева, ръководител
Ваня Кубадинска, експерт „Връзки с обществеността“

Отдел „Образователни програми“
Сиана Минева, уредник
Яна Братанова, уредник

НАПРАВЛЕНИЕ  „АДМИНИСТРАЦИЯ  И  ФИНАНСИ“       
Олга Арсова, ръководител

Отдел  „Бюджет  и  финансово-счетоводна дейност“   
Радостина Иванова, главен счетоводител

Отдел „Юридически“
Силвия Иванова, експерт „Управление на човешките ресурси“