Структура

Националната галерия е държавен културен и научен институт с национално значение на бюджетна издръжка. Управлява се от директор, назначен от министъра на културата въз основа на конкурс. Дирекционен съвет подпомага директора при формулирането на стратегическата посока на развитие на галерията и в неговите административни и организационни функции.

Отделите „Съхранение и регистрация на колекцията“ към направления „Българско изкуство“ и „Чуждестранно изкуство“ са  отговорни за съхранението, експонирането, каталогизирането и общото образователно представяне на колекциите, а отделите „Изследване и представяне на изкуството” – за тяхното изучаване и популяризиране.  В отделите работят специалисти в сферата на история на изкуството, културология и археология.

Отделът „Опазване и дигитализация на движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство” осигурява доброто състояние на произведенията и заснемането им, както и достъпа до научния архив и библиотеката. В лабораторията по консервация и реставрация работят опитни специалисти.

Направление „Филиали. Организация експозиции“ отговаря за функционирането на:  Двореца – филиал за временни изложби , Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“, Музея на социалистическото изкуство, Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство и къщите-музеи.  В работата си те се подпомагат от отделите „Организация на експозициите“ и „Информация и обслужване на публиката”.

Направление „Администрация и финанси“  извършва всички счетоводни операции с бюджетната субсидия и други финансови средства, управление и развитие на човешките ресурси, поддръжка на материалната база.

Направление „Комуникации“ развива международните контакти и връзките с обществеността, маркетинга и образователните програми на галерията.