Zlatyu Boyadjiev (1903–1976)

Portrait of the Artist Mariya Stolarova, 1961

Leave a Reply