Панелна стена на фестивална колесница от Керала, Южна Индия от колекцията на Националната галерия

дърво, полихромия, общ размер 295/195 см
I-Аз-ск-182, 183, 203, 204, 209, 210
Национална галерия

Дървените колесници „ратха“ са използвани от множество храмове за процесии по време на годишни хиндуистки фестивали. Основната функция на фестивалните колесници е да служат като средство за транспорт на фигура на божество или божества. По време на празници, след като в храма бъде отдадена почит на колесница, тя се придвижва из населеното място. След парада колесницата се съхранява в храма.

В панелната композиция от Националната галерия се развива един от най- популярните сюжети, свързан с Кришна – “Крадецът на дрехи”. Темата е представена симетрично по двойки панели, като наративът тече в посока от външните към централните панели. На най-ниските периферни панели бог Кришна е изобразен свирещ на флейта, качен на дърво, а под него са разположени засрамените гопи (пастирките), чиито дрехи закачливият Кришна е откраднал при влизането им в реката, за да се изкъпят, оставяйки ги голи. Във втората най-висока двойка панели този сюжет се запазва и мнозинството от гопи, представено ритмично в два регистъра, продължава под двойка фигури, изобразена без разпознавателни атрибути. Сюжетът се допълва с присъствието на свещената птица Гаруда, кацнала на върха на дървото.

Фронталната панелна стена на фестивална колесница от Националната галерия е представена за първи път в изложба „Бог Кришна“ 16.08.2022 – 16.10.2022, удължена до 08.01.2023 в Квадрат 500, като изследването й „Атрибуция и датиране на панелна композиция от Керала, Южна Индия от колекцията на Националната галерия“ на Йоана Тавитян и Златка Димитрова е представено в Международната научна конференция „Изтокознанието – традиции и съвременност“ в памет на проф. дфн Александър Федотов, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 15-16 октомври 2022.

Фронтална панелна стена на фестивална колесница, XVII – XVIII век, , Керала, Южна Индия,
дърво, полихромия, общ размер 295/195 см
I-Аз-ск-182, 183, 203, 204, 209, 210
Национална галерия