Комисия за идентификация

КОМИСИЯ
за извършване на идентификация

Двореца, пл. „Княз Александър I“ №1
Работно време:
Понеделник, сряда и петък: 10.00 – 12.00 ч.

Диана Димитрова: 0879834021, office@nationalgallery.bg

На основание ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО и НАРЕДБА № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, Националната галерия извършва идентификация на движими културни ценности в обхвата на своя профил.

За извършване на идентификация се подават следните документи:

1. Заявление,

   декларация, приложение №2 от Наредба №1/16.02.2021,

   декларация, приложение №3 от Наредба №1/16.02.2021 ,

   декларация за личните данни.

2. Всички налични за лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост

3. Цветна снимка на вещта с висока резолюция на електронен носител. Ако заявените за идентификация вещи са повече от една, снимките са на всяка вещ поотделно.