Комисия за идентификация

КОМИСИЯ
за извършване на идентификация

Двореца, пл. „Княз Александър I“ №1
Работно време:
Понеделник, сряда и петък: 10.00 – 12.00 ч.

Диана Димитрова: nag.bg@abv.bg

На основание ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО и НАРЕДБА № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, Националната галерия извършва идентификация на движими културни ценности в обхвата на своя профил.

За извършване на идентификация се подават следните документи:

1. Заявление, Декларация за произход и способ на придобиване и Декларация за личните данни за заявяване на идентификация на художествени произведения за физически и юридически лица
2. Всички налични за лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост
3. Цветна снимка на вещта на електронен носител (2 бр.). Ако заявените за идентификация вещи са повече от една, снимките са на всяка вещ поотделно.