Комисия за износ

КОМИСИЯ
за издаване на удостоверения за износ на художествени произведения/предмети, които не притежават характеристики на културна ценност и не отговарят на определението за културна ценност по смисъла на чл. 7 от Закона за културното наследство.

Двореца, пл. „Княз Александър I“ №1, София
Работно време: понеделник, сряда и петък: 10.00 – 12.00 ч.

За издаването на удостоверение за износ на художествени произведения/предмети, които не притежават характеристики на културна ценност, е необходимо да бъдат представени:
1. Художествените произведения, които предстои да бъдат изнесени.
2. 2 (два) броя цветни снимки (9/12см) за всяко художествено произведение. Допустимо е снимките да бъдат отпечатани на цветен принтер.
3. 2 (два) броя списъци на произведенията, когато те са повече от две и ще бъдат изнесени заедно. Списъкът трябва да съдържа следните данни:
– автор на произведението;
– наименование;
– година на създаване;
– размери;
– техника и материали.

Може да се използва един от следните варианти:
1. СПИСЪК   в .docx формат (изтеглете тук)  +  СНИМКИ
2. СПИСЪК   в .xlsx формат (изтеглете тук) , като снимките са вмъкнати вътре в таблицата.

 

В случаите, когато произведенията ще бъдат върнати обратно в България, е необходимо да бъдат представени по 3 (три) броя цветни снимки (9/12см) за всяко произведение и 3 (три) броя списъци, ако произведенията са повече от две.

Процедурата по издаване на удостоверението включва:
1. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за износ на произведението/произведенията по образец в два екземпляра. Заявлението може да бъде получено на място, от комисията или изтеглено тук .
2. Оглед на произведенията/предметите, обект на износа.
3. Издаване на удостоверение в два екземпляра – един за Агенция „Митници“ и един за архива на Националната галерия.
4. За издаването на удостоверение за износ се заплаща такса, съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и издаване на документи и дубликати (ПМС № 212/19.09.2013 г.) в размер на:
– за всяко художествено произведение – 4 лв.;
– за група от художествени произведения от 2 до 50 на брой – по 3 лв. за всяко произведение;
– за група от художествени произведения над 50 броя – по 2 лв. за всяко произведение;
– за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя/листа – 10 лв.
За платената такса се издава касов бон и фактура.
5. Маркиране на всяко произведение, за което се издава удостоверение за износ, със специален печат по подходящ начин, без то да бъде увредено.
6. В случаите, когато произведенията са много на брой, трудно преносими или едроформатни, комисията може да работи извън сградата на Националната галерия, след подадено писмено заявление и одобрение от директора на Националната галерия. Транспортът на членовете на комисията се поема от заявителя. Ако комисията заседава извън София, заявителят поема и дневните разноски на нейните членове, съгласно Наредбата за командировки в страната.

за запитвания и информация:

T : 02/9897841 след 14:00 ч.
E : office@nationalgallery.bg