27.09.2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

27.09.2019 г., 15:57    РЕШЕНИЕ №АСД-11-400/27.09.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

27.09.2019 г., 16:00    ОБЯВЛЕНИЕ №АСД-11-401/27.09.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

27.09.2019 г., 16:02    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

27.09.2019 г., 17:25    ЕЕДОП

18.11.2019 г., 15:18    ПРОТОКОЛ 1 от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

21.01.2020 г., 12:57    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

03.02.2020 г., 14:25   ПРОТОКОЛ 2   от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА Участник 2

03.02.2020 г., 14:30    ПРОТОКОЛ 3    от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

03.02.2020 г., 15:22   РЕШЕНИЕ №АСД-11-34/31.01.2020 г.      за обявяване на класирането на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ, видеонаблюдение и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

15.05.2020 г., 17:21   ДОГОВОР №АСД-06-28/26.03.2020 г.