Обществените поръчки – изцяло електронни от 14 юни 2020 г.

Агенцията по обществени поръчки информира, че от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за всички възложители на обществени поръчки.

В съответствие с нормативните разпоредби Националната галерия, като регистриран възложител, провежда процедурите по обществените си поръчки чрез ЦАИС ЕОП, където е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всичките й поръчки и документи.

Профил на Националната галерия в ЦАИС ЕОП:  https://app.eop.bg/buyer/30444

https://www2.aop.bg/