20.02.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване /мобилни изложбени пана/ за експозиционните зали на НМК – София“

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване /мобилни изложбени пана/ за експозиционните зали на НМК – София“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (20.02.2015 г.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И РАЗРЕЗ

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ