18.04.2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

 

18.04.2019 г., 15:22   РЕШЕНИЕ №АСД-11-103 /18.04.2019 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

18.04.2019 г., 15:24   ОБЯВЛЕНИЕ №АСД-11-104 /18.04.2019 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

18.04.2019 г., 15:30   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

18.04.2019 г., 15:31   РАЗДЕЛ XI от ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ   за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

18.04.2019 г., 15:32    Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

18.04.2019 г.  17:05    Приложение 1

18.04.2019 г.  17:06    Приложение 2

19.04.2019 г.   20:09    Е Е Д О П

22.04.2019 г.   16:35    Разяснения № 1 с  Изх. № АСД-11-108/22.04.2019 г.

10.05.2019 г.   12:55    Разяснения № 2  с Изх. № РД-30-142/10.05.2019 г.

10.05.2019 г.   12:57    Съобщение с Изх. № РД-30-143/10.05.2019 г.

04.06.2019 г.   15:59    ПРОТОКОЛ № 1 от 04.06.2019 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

25.06.2019 г.   13:32   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

23.07.2019 г.   14:50   ПРОТОКОЛ № 2 от 24.06.2019 г.  от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

23.07.2019 г.   14:54   Таблица за оценка на техническо предложение   на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

23.07.2019 г.   14:57    ПРОТОКОЛ № 3 от 03.07.2019 г.  от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

23.07.2019 г .  14:59    РЕШЕНИЕ № АСД-11-424/22.07.2019 г.  по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“