13.07.2018
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

 

26.11.2018 г., 15:15   РЕШЕНИЕ № РД-271/23.11.2018 г.   за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

05.11.2018 г., 17:10   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

30.10.2018 г., 13:14   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

26.10.2018 г., 14:20   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

05.09.2018 г., 14:50   ПРОТОКОЛ № 1  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

 

23.07.2018 г., 11:20   ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

РАЗЯСНЕНИЕ_1  с  изх. №РД-184/23.07.2018 г.   относно процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

 

13.07.2018 г., 13:15    РЕШЕНИЕ № 178/13.07.2018 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

13.07.2018 г., 13:19    ОБЯВЛЕНИЕ № 179/13.07.2018 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

13.07.2018 г., 13:21    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

13.07.2018 г., 13:25    РАЗДЕЛ XI от ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ОБРАЗЦИ   за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

13.07.2018 г., 14:30    Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)