13.03.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на средства за протекция за безопасно експониране на произведения на изкуството на НМК-София“

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на средства за протекция за безопасно експониране на произведения на изкуството на НМК-София“

РЕШЕНИЕ за откриване на Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на средства за протекция за безопасно експониране на произведения на изкуството на НМК-София“

ПОКАНА за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на средства за протекция за безопасно експониране на произведения на изкуството на НМК-София“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ