12.06.2020
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

 

12.06.2020 г., 17:04    РЕШЕНИЕ №АСД-11-139/12.06.2020 г.    за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

12.06.2020 г., 17:09    ОБЯВЛЕНИЕ №АСД-11-140/12.06.2020 г.    за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

17.06.2020 г., 12:57    ДОКУМЕНТАЦИЯ   на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

17.06.2020 г., 13:00    ПРИЛОЖЕНИЯ

17.06.2020 г., 13:05    Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Уважаеми участници,
Във връзка със стачните дейтвия в района на Народното събрание, достъпът до сградата на Национална галерия Квадрат 500 е ограничен. Молим в случай, че имате затруднения с достъпа до мястото на отваряне на офертите, да се свържете със служител на Националната галерия на телефон 0879834021 и да изчакате да Ви придружи до мястото на заседанието.
В тази връзка откритото заседание ще се проведе от 12:00 часа днес, 20.07.2020 на същото място.

ВАЖНО!!! СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕНАСРОЧВАНЕ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Във връзка със стачните дейтвия в района на Народното събрание и ограничения достъп до сградата на Национална галерия Квадрат 500, Комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на оферти, подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“, пренасрочи откритото заседание за отваряне на офертите за 23.07.2020 г., четвъртък, от 11:00 часа в Квадрат 500 (гр. София, пл. „Св. Александър Невски, ул. „19-ти февруари“ № 1), административен етаж, Заседателна зала.

В случай на порблеми с достъпа, моля да се свържете със служител на Националната галерия на телефон: 0879 83 40 21, който да Ви придружи до мястото на заседанието.

 

31.07.2020 г., 14:54   ПРОТОКОЛ 1   от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

18.08.2020 г., 13:57   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

01.09.2020 г., 12:20   ПРОТОКОЛ 2   от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

01.09.2020 г., 12:22   ПРОТОКОЛ 3   от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група“

01.09.2020 г., 12:27   ДОКЛАД   по чл. 60 от ППЗОП

01.09.2020 г., 12:30   РЕШЕНИЕ №АСД-11-217/31.08.2020 г.

17.09.2020 г., 17:35   РЕШЕНИЕ №АСД-11-230/17.09.2020 г.

09.11.2020 г., 20:43   ДОГОВОР №АСД-06-82/09.10.2020 г.