03.12.2019 г.
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

 

03.12.2019 г., 14:44   ОБЯВА    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

03.12.2019 г., 14:47   ИНФОРМАЦИЯ    за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

03.12.2019 г., 14:50   ДОКУМЕНТАЦИЯ   за участие към обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

03.12.2019 г., 14:53   ОБРАЗЦИ    за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

05.12.2019 г., 12:33   ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 с изх. №АСД-11-467/05.12.2019 г.

13.12.2019 г., 17:29   Удължаване срока за подаване на оферти

17.12.2019 г., 13:10   ПРОТОКОЛ №1  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за имуществено застраховане на сгради на Националната галерия“

ДОГОВОР №ФСД-29-187/18.12.2019 г.