26.03.2015
Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване сграда на Национален музеен комплекс – София“

Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване сграда на Национален музеен комплекс – София“

РЕШЕНИЕ №67/26.03.2015 г. за откриване на процедурата

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ