03.12.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на ръководител на проект „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство“

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА   „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ДОГОВОР с класирания на първо място кандидат по ОП „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ПРОТОКОЛ  за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти обществена поръчка с предмет „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ТАБЛИЦИ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ОЦЕНКА  „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ТАБЛИЦА 0

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА   за определяне на изпълнител по „Избор на ръководител проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ