12.12.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на технически мениджър на проект „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство“

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на технически мениджър по проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно искуство“

ДОГОВОР  с класирания на първо място кандидат от ОП „Избор на технически мениджър по проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно искуство“

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет „Избор на технически мениджър по проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно искуство“

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 5

РЕШЕНИЕ  за откриване на процедура за определяне на изпълнител

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА  „Избор на технически мениджър по проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно искуство“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ