07.10.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство“ – САМСИ – II етап“

Национална галерия обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Законa за обществените поръчки с предмет: „Инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“. 

ДОГОВОР  за поръчка с пердмет „Инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ПРОТОКОЛ  за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура с „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 и глава осма „а“ от ЗОП. Предмет на поръчката: „Инвеститорски контрол по време на строително-монтажните работи на обект: „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

Публична покана

Указания

Техническа спецификация

ОБРАЗЦИ

Образец № 0: Списък с документи, съдържащи се в офертата

Образец № 1: Оферта

Образец № 2: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Образец № 3: Д Е К Л А Р А Ц И Я  за приемане условията на проекта на договор и обществената поръчка

Образец № 4: Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Образец № 5: Д Е К Л А Р А Ц И Я  за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Образец № 6: Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки

Образец № 7: Д Е К Л А Р А Ц И Я  за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Образец № 8: Д Е К Л А Р А Ц И Я   по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител

Образец № 9: СПИСЪК  НА  УСЛУГИТЕ

Образец № 10а : АВТОБИОГРАФИЯ

Образец № 10: С П И С Ъ К  на екипа от експерти

Образец № 11: Д Е К Л А Р А Ц И Я  за разположение на експерт

Образец № 12_12a : ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Образец № 13: ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец № 14: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР