14.10.2019 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

14.10.2019 г., 17:58    РЕШЕНИЕ №АСД-11-412/14.10.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

14.10.2019 г., 17:59    ОБЯВЛЕНИЕ №АСД-11-413/14.10.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

14.10.2019 г., 18:03    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

14.10.2019 г., 18:06    РАЗДЕЛ XI – ПРИЛОЖЕНИЯ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА (образци)

14.10.2019 г., 18:07    Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

22.11.2019 г., 17:25   ПРОТОКОЛ 1  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

10.12.2019 г., 17:17   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

19.12.2019 г., 17:03    ПРОТОКОЛ 2  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

ТАБЛИЦА   за оценка на техническо предложение на Участник 1

ТАБЛИЦА   за оценка на техническо предложение на Участник 2

19.12.2019 г., 17:07   ПРОТОКОЛ 3  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

19.12.2019 г., 17:17   РЕШЕНИЕ № АСД-11-188/19.12.2019 г. за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“

24.02.2020 г., 12:23   ДОГОВОР №АСД-06-18/19.02.2020 г. за възлагане на обществена порчка с предмет: „Почистване на сгради на Националната галерия“