27.11.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с с предмет: „Почистване на сгради на Национална галерия“

 

06.04.2016 г.  ДОГОВОР    от 06.04.2016 г.
18.02.2016 г.  РЕШЕНИЕ № 30/18.02.2016 г.
18.02.2016 г.  ПРОТОКОЛ № 3
04.02.2016 г.  СЪОБЩЕНИЕ ДО  УЧАСТНИЦИТЕ  в обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“ 
06.01.2016 г.     ПИСМО ДО  участниците, подали оферти с регистрационни номера 2 и 4 от дата 06.01.2016г. по описа на Национална галерия
ПРОТОКОЛ № 1 от 07.01.2016 г.
РЕШЕНИЕ №200/27.11.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“
ОБЯВЛЕНИЕ №408/27.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“
ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ