30.11.2017
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

ДОГОВОР № 74/09.05.2018 г.  за възлагане на обществена поръчка за охранителни услуги

23.03.2018 г., 16:37   РЕШЕНИЕ № 79/23.03.2018 г. за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

23.03.2018 г., 16:05   ДОКЛАД  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

23.03.2018 г., 16:00   ПРОТОКОЛ № 3  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

23.03.2018 г., 15:41   ПРОТОКОЛ № 2  от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

Таблица № 1  за оценка на техническо предложение на Участник 1

Таблица № 1  за оценка на техническо предложение на Участник 2

Таблица № 1  за оценка на техническо предложение на Участник 3

 

06.03.2018 г., 14:09   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публияно състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“ 

15.02.2018 г., 12:35   ЗАПОВЕД №РД-25/15.02.2018 г. за удължаване срока на работата на комисията за  разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“  

05.02.2018 г., 12:20   ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

18.12.2017 г., 14:17   РЕШЕНИЕ  № 408/18.12.2017 г.   за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

30.11.2017 г., 14:42   РЕШЕНИЕ  № 391/30.11.2017 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

30.11.2017 г., 14:30   ОБЯВЛЕНИЕ  № 392/30.11.2017 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

30.11.2017 г., 14:29   ДОКУМЕНТАЦИЯ  за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

30.11.2017 г., 14:25   РАЗДЕЛ  XII  – ПРИЛОЖЕНИЯ