11.07.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

ДОГОВОР № 1/03.01.2017 г.  за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

Допълнително споразумение   към ДОГОВОР №1/03.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 326/11.11.2016 г.

ДОКЛАД (по чл. 60 от ППЗОП)

ПРОТОКОЛ № 4

ТАБЛИЦИ ЗА ОЦЕНКА

                    ТАБЛИЦА_1

                     ТАБЛИЦА_2

                     ТАБЛИЦА_3

                     ТАБЛИЦА_4

                     ТАБЛИЦА_5

ПРОТОКОЛ № 3

ПРОТОКОЛ № 2

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  УЧАСТНИЦИТЕ  в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“  (26.09.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 1

РАЗЯСНЕНИЯ 

Изх. №РД-228/15.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ  № 135/11.07.2016 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

ОБЯВЛЕНИЕ № 223/11.07.2016 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

ДОКУМЕНТАЦИЯ  за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

ОБРАЗЦИ