01.04.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия

Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

01.06.2016 г.  РЕШЕНИЕ №102/01.06.2016 г.  за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

ВЪПРОСИ  И  ОТГОВОРИ  (25.04.2016 г.)

ЗАГЛАВНА  СТРАНИЦА

РЕШЕНИЕ    за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

ОБЯВЛЕНИЕ   за  откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Национална галерия”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ