20.07.2017
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

09.10.2017 г., 17:29   ДОГОВОР от 09.10.2017 г.  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

11.09.2017 г., 16:32   ПРОТОКОЛ от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

20.07.2017 г., 17:14   ИНФОРМАЦИЯ за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

20.07.2017 г., 16:44   ОБЯВА  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

20.07.2017 г., 16:49   ДОКУМЕНТАЦИЯ  за участие в за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

20.07.2017г., 16:52   ОБРАЗЦИ