25.07.2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

 

13.11.2018 г. 13:20   ДОГОВОР  по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

04.09.2018 г., 17:20   ПРОТОКОЛ от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

03.08.2018 г., 18:02   УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ   в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

01.08.2018 г., 17:14   ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

РАЗЯСНЕНИЕ_1 с изх. №РД-194/01.08.2018 г.   по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

25.07.2018 г., 16:11   ИНФОРМАЦИЯ  за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

25.07.2018 г., 16:05   ОБЯВА  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“

25.07.2018 г., 16:06   ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“
Количествена сметка

25.07.2018 г., 16:10   РАЗДЕЛ V – ОБРАЗЦИ  за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и рециклиране на филтри за климатични камери в Националната галерия-сграда „КВАДРАТ 500“
Коригиран образец на протокол за оглед (Образец № 15)