ЗКН и Наредба № 1/16.02.2021 г.

Закон за културното наследство, 2020

Наредба №1/16.02.2021 г.   за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности, обн. – ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., Издадена от министъра на културата