Обявление
01.11.2022

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
_________________________________________________________________________
гр. София 1000, пл. „Св. Александър Невски”, ул. „19-ти февруари” № 1

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание: Заповед № РД-14-296/01.11.2022 г. на директора на НГ и по реда на чл.22 от Закона за държавната собственост и по реда на чл.21-чл.29 ППЗДС

Националната галерия обявява за отдаване под наем по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост предоставеното й със Заповед на Министъра на културата №РД-09-233/25.04.2017 г. свободно ведомствено жилище, с площ от 75,00 кв.м., находящо се в гр.София, бул.“Сливница“, №212, вх.“Е“, ет.6

Всички заинтересовани служители могат да попадат заявление по образец за участие в процедурата в Отдел „Човешки ресурси“ на НГ в едномесечен срок.

Оглед на имота може да бъде проведен след предварително съгласуване с Иван Милев, заместник директор, тел: 0879834024.

 

Дата: 01.11.2022 г.                                                                                                     Национална галерия