ОБЯВА ЗА РАБОТА
14.06.2022

 

 

Длъжност: Счетоводител

Месторабота: София, пълно работно време , пет дневна работна седмица от понеделник до петък, основно трудово възнаграждение от 1100 до 1300 лева

 

 

 

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага дейността на отдел „Бюджет и финансово счетоводна дейност” на Националната галерия.

 • Осчетоводява банкови документи, приходни и разходни касови ордери.

 • Участва в изготвянето и осчетоводяването на трудовите и извънтрудовите възнаграждения на персонала.

 • Изготвя платежни нареждания.

 • Активно участие в инвентаризации и ревизии на материални запаси и отчитане на резултатите от тях.

 • Участва в подготовката, реализацията и отчетноста на проекти.

 • При необходимост изготвя справки, статистически отчети и др.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Вид и равнище на образованието: висше икономическо образование

 • Познаване на счетоводната и данъчната нормативна уредба /ЗДДС, ЗФУКПС,ЗОП, ЗПФ и др./

 • Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, работа със счетоводни и ТРЗ програми, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.

 • Личностни и поведенчески характеристики: Умение за работа под напрежение, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, способност за работа в екип, прецизност, инициативност, дисциплинираност, честност и лоялност.

 • С предимство ще бъдат кандидати с опит в бюджетно счетоводство.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

За информация и допълнителни въпроси в работно време:
0887 887 649

s.ivanova.hr@nationalgallery.bg