Zlatyu Boyadzhiev (1903-1976)

Brezovo Shepherds, 1941
oil on canvas, 120 х 148 cm
National Gallery

Leave a Reply